Φροντίζουμε τον άνθρωπο
Φροντίζουμε τον άνθρωπο
Φροντίζουμε τον άνθρωπο
Φροντίζουμε τον άνθρωπο
Φροντίζουμε τον άνθρωπο
Φροντίζουμε τον άνθρωπο
Φροντίζουμε τον άνθρωπο
Δοκιμασία Κοπώσεως, Καρδιογράφημα, Καρδιολογική Εξέταση,
Holter Ρυθμού, Holter Πιέσεως, Υπερηχοκαρδιογράφημα ή
Διοισοφάγειο, Υπέρηχο Καρδιάς ή Triplex Καρδιάς,
Δοκιμασία Ανακλήσεως, TILT Test, ECHO Test
210 3674110
Κολονοσκόπηση, Γαστροσκόπηση, 12δακτυλοσκόπηση 210 3674350
Σπινθηρογραφήματα, Χορήγηση Ιωδίου 210 3674107
Ακτινογραφίες (A/A), Αξονικές(CT), Μαγνητικές (MRI),
Μέτρηση Όστικής Πυκνότητας (ΜΟΠ), Μαστογραφίες,
Υπέρηχοι (Εκτός Καρδιάς)
210 3674043
210 3674028
Ραντεβού Εξωτερικών Ιατρείων, Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα (Η.Ε.Γ),
Ηλεκτρομυογράφημα (Η.Μ.Γ)
210 3674042