Προοίμιο

 Η Εταιρεία μας, «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε» (αναφερόμενη και ως η «Εταιρεία» ή «Κεντρική Κλινική», αποτελεί τον Υπεύθυνο Επεξεργασία  των προσωπικών δεδομένων των χρηστών της παρούσας ιστοσελίδας και μεριμνά όπως όλες οι επιχειρηματικές της δράσεις διεξάγονται σύμφωνα με τις αρχές της προστασίας της ιδιωτικότητας, του σεβασμού της ανθρώπινης αξίας, της προστασίας προσωπικών δεδομένων και του απορρήτου των επικοινωνιών, καθώς πιστεύουμε ότι επιδεικνύουν την ακλόνητη δέσμευσή μας σε δεοντολογικές και υπεύθυνες πρακτικές.

Η παρούσα Πολιτική περιγράφει τα πρότυπά μας για τη διαχείριση και προστασία των Προσωπικών Δεδομένων από ή για λογαριασμό της Εταιρείας μας και ισχύει για κάθε δραστηριότητα που διεξάγουμε, σε κάθε τομέα, η οποία σχετίζεται με την επεξεργασία πληροφοριών που αφορούν σε φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της λειτουργίας ερευνητικού και θεραπευτικού κέντρου, της έρευνας και της προώθησης της ιατρικής επιστήμης και της κατ’ εφαρμογή των σύγχρονων επιστημονικών εξελίξεων περίθαλψης και θεραπείας ασθενών, της εταιρικής υποστήριξης και της μεταφοράς δεδομένων που είναι απαραίτητες για τη διεξαγωγή των ανωτέρω δραστηριοτήτων.

Η παρούσα πολιτική απορρήτου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ισχύει και εφαρμόζεται σε όλες τις εγκαταστάσεις ή/και ψηφιακά περιβάλλοντα και εφαρμογές, τα οποία ανήκουν στην ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ και σχετίζονται με τη δραστηριότητα αυτής.

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσης, οι παρακάτω έννοιες νοούνται ως εξής:

«Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

«Ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»: δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και η επεξεργασία γενετικών δεδομένων, βιομετρικών δεδομένων με σκοπό την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση προσώπου, δεδομένων που αφορούν την υγεία ή δεδομένων που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό.

«Επεξεργασία»: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

«Ανωνυμοποίηση»: η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τρόπο ώστε τα δεδομένα να μην μπορούν πλέον να αποδοθούν σε συγκεκριμένο υποκείμενο των δεδομένων.

 «Ψευδωνυμοποίηση»: η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τρόπο ώστε τα δεδομένα να μην μπορούν πλέον να αποδοθούν σε συγκεκριμένο υποκείμενο των δεδομένων χωρίς τη χρήση συμπληρωματικών πληροφοριών, εφόσον οι εν λόγω συμπληρωματικές πληροφορίες διατηρούνται χωριστά και υπόκεινται σε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν μπορούν να αποδοθούν σε ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο.

«Υπεύθυνος επεξεργασίας»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους.

 «Εκτελών την επεξεργασία»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας.

«Συγκατάθεση» του υποκειμένου των δεδομένων: κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.

«Παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»: η παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση ή πρόσβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ' άλλο τρόπο σε επεξεργασία.

 «Υφιστάμενη νομοθεσία»: Οι διατάξεις της εκάστοτε υφιστάμενης Ελληνικής, Ενωσιακής ή άλλης Νομοθεσίας στην οποία υπάγεται η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ και ορίζουν ζητήματα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 

Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Για κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που διενεργείται από την Εταιρεία ή τους συνεργάτες της, αποκλειστικά για τους σκοπούς και κατά τον τρόπο που η Εταιρεία καθορίζει, Υπεύθυνος Επεξεργασίας θεωρείται η Εταιρεία με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε». Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να η Εταιρεία να λειτουργεί ως Εκτελών την Επεξεργασία για άλλα νομικά πρόσωπα με τα οποία δεσμευόμαστε συμβατικά.

 

Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγει η Εταιρεία μας

Η Κεντρική Κλινική στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της συνήθους λειτουργίας της, δύναται να συλλέγει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τόσο των ασθενών της, όσο και των εργαζομένων της, καθώς επίσης και των εν γένει συνεργατών της, αλλά και λοιπών φυσικών προσώπων με τα οποία συναλλάσσεται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της. Επιπλέον, συλλέγει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών της ιστοσελίδας της.

 

Α. Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων:

Ανάλογα με τη μορφή επεξεργασίας, η Κεντρική Κλινική δύναται να συλλέγει και να επεξεργάζεται δεδομένα των ακόλουθων κατηγοριών υποκειμένων των δεδομένων:

 1. Δεδομένα ασθενών: συλλέγουμε προσωπικά και ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα σας, τα οποία οι ίδιοι μας χορηγείτε, καθώς και όλα τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από εξετάσεις και ιατρικές πράξεις που διενεργείτε ή μας προσκομίζετε, τα οποία αποθηκεύονται στον ιατρικό φάκελο του ασθενούς.
 2.  Υποψήφιων εργαζόμενων: Εάν είστε υποψήφιος εργαζόμενος και προκειμένου να ενημερωθείτε περαιτέρω για τα δεδομένα που επεξεργάζεται η Εταιρεία, μπορείτε να ανατρέξετε  στην επισήμανση απορρήτου για τους υποψήφιους εργαζομένους, η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Κεντρικής Κλινικής Αθηνών.
 3. Δεδομένα εργαζομένων: Συλλέγονται όσα προσωπικά δεδομένα απαιτούνται για την ολοκλήρωση της πρόσληψης και την συμβατική σχέση των μερών.
 4. Δεδομένα συνεργατών: Συλλέγονται όσα προσωπικά δεδομένα απαιτούνται για την ολοκλήρωση την συμβατική σχέση των μερών.
 5. Δεδομένα χρηστών της ιστοσελίδας: Συλλέγονται αυτόματα όλα τα προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για την παροχή των κατάλληλων υπηρεσιών προς τους χρήστες της ιστοσελίδας, ενώ μπορεί να συλλεγούν περαιτέρω προσωπικά δεδομένα τα οποία μας έχουν παράσχει οι χρήστες αυτοβούλως για συγκεκριμένους σκοπούς.

 

Β. Είδος Προσωπικών Δεδομένων

Ορισμένα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται είναι τα ακόλουθα:

 • Στοιχεία ταυτότητας και δημογραφικά στοιχεία (λ.χ. όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, ημερομηνία γέννησης-ηλικία, όνομα συζύγου, φύλο, αριθμός δελτίου ταυτότητας, αριθμός διαβατηρίου, αριθμός βιβλιαρίου ασθενείας, ΑΦΜ, δεδομένα συγγενών κοκ. Τα στοιχεία αυτά συλλέγονται για την ορθή και νόμιμη παροχή των υπηρεσιών από την Εταιρεία μας.
 • Στοιχεία επικοινωνίας (λ.χ. ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο σταθερό και κινητό, e-mail). Τα στοιχεία αυτά τα συλλέγουμε για να μπορούμε να επικοινωνούμε μαζί σας, για να σας αποστέλλουμε  τα αποτελέσματα των εξετάσεών σας -κατόπιν δικής σας ρητής συγκατάθεσης-, για να απαντήσουμε σε κάποιο αίτημα που μας έχετε υποβάλει, καθώς και για να σας αποστέλλουμε ενημερωτικά και διαφημιστικά δελτία, εφόσον έχουμε λάβει τη σχετική συγκατάθεσή σας προς τούτο.    
 • Δεδομένα υγείας: λόγω της φύσης των υπηρεσιών που παρέχουμε συλλέγουμε στοιχεία που συγκροτούν τον ιστορικό σας φάκελο και συμπεριλαμβάνουν τυχόν διενεργηθείσες διαγνωστικές και κλινικές εξετάσεις, νοσηλεία, παραπεμπτικά ιατρών, κλινικά συμπτώματα, ιατρικό ιστορικό, φαρμακευτική αγωγή και θεραπεία, ιατρικές γνωματεύσεις και ιατρικά πορίσματα, τυχόν ανικανότητες και αναπηρίες, στοιχεία χειρουργικών επεμβάσεων, προηγούμενη υγειονομική περίθαλψη κ.ο.κ. Επίσης, ενδέχεται να συλλέξουμε και να επεξεργαστούμε δεδομένα υγείας για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών που δεν παρασχέθηκαν από εμάς, αλλά μας τα ανακοινώσατε/διαβιβάσατε εσείς ή άτομο που σας συνοδεύει και καθίστανται απολύτως αναγκαία για την εκτίμηση της κατάστασης υγείας σας.
 • Βιολογικά και γενετικά δεδομένα που λαμβάνουμε για εργαστηριακούς ελέγχους.
 • Στοιχεία για την ασφάλιση σας.
 • Στοιχεία σχετικά με τον τρόπο πληρωμής, όπως πληροφορίες πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας κ.ά.,  στοιχεία του οικονομικά υπόχρεου δαπάνης,
 • Δεδομένα περιήγησης και η διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου (IP) της συσκευής σας κατά την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας (για περισσότερες πληροφορίες δείτε την Πολιτική cookies της Εταιρείας μας).
 • Δεδομένα εικόνας και οπτικού υλικού από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης (CCTV) και κάμερες ασφαλείας,
 • Δεδομένα σχετικά με αιτήματα που έχετε υποβάλλει για την άσκηση δικαιωμάτων ή παραπόνων σας,
 • Δεδομένα που μας υποβάλλετε όταν αιτείστε να αξιολογηθούν τα προσόντα σας για ορισμένη θέση εργασίας στην Εταιρεία μας.

 

Νόμιμη Βάση Επεξεργασίας

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με διαφάνεια σύμφωνα με τις αρχές της νομιμότητας, της αναλογικότητας, της εμπιστευτικότητας και της ακεραιότητας, του περιορισμού του σκοπού και της ακρίβειας, του συγκεκριμένου χρόνου διατήρησης των δεδομένων και της ελαχιστοποίησης των δεδομένων.

 • Η νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων ανά περίπτωση μπορεί να είναι ιδίως: η συγκατάθεσή σας (σημειώνεται ότι σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών και την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που είναι απαραίτητα για το σκοπό αυτό, δεν απαιτείται η συγκατάθεσή σας (αρ. 9 παρ. 2 περ. η΄ του Γενικού Κανονισμού),
 • η αναγκαιότητα επεξεργασίας των δεδομένων σας στο πλαίσιο εκτέλεσης συμβατικής μας υποχρέωσης ή κατά το προσυμβατικό στάδιο,
 • η αναγκαιότητα επεξεργασίας των δεδομένων σας στο πλαίσιο διασφάλισης έννομων συμφερόντων μας,
 • η αναγκαιότητα επεξεργασίας των δεδομένων σας στο πλαίσιο συμμόρφωσης με νομική μας υποχρέωση,
 • η αναγκαιότητα επεξεργασίας των δεδομένων σας για σκοπούς προληπτικής ή επαγγελματικής ιατρικής, ιατρικής διάγνωσης, παροχής υγειονομικής ή κοινωνικής περίθαλψης ή θεραπείας ή δυνάμει σύμβασης με επαγγελματία του τομέα της υγείας,
 • η αναγκαιότητα  επεξεργασίας για την εκτέλεση των υποχρεώσεων και την άσκηση συγκεκριμένων δικαιωμάτων μας ή δικών σας στον τομέα του εργατικού δικαίου και του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής προστασίας ή για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον,
 • η αναγκαιότητα επεξεργασίας των δεδομένων για την προστασία ζωτικών συμφερόντων δικών σας ή του ατόμου που συνοδεύετε,
 • η αναγκαιότητα  επεξεργασίας των δεδομένων σας για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη δικαιωμάτων και νομικών αξιώσεων σε υποθέσεις που αφορούν ιατρική ευθύνη  και εν γένει την παροχή υπηρεσιών υγείας,
 • η αναγκαιότητα για την εξαγωγή στατιστικών δεδομένων,
 • η αναγκαιότητα για επιστημονική έρευνα.

 

Σκοποί επεξεργασίας

Οι σκοποί  επεξεργασίας της Εταιρίας μας στηρίζονται πάντοτε σε νόμιμη βάση επεξεργασίας και διαφοροποιούνται ανάλογα με την κατηγορία των υποκειμένων των δεδομένων.

Συγκεκριμένα ορισμένοι σκοποί επεξεργασίας είναι οι ακόλουθοι:

 • Η παροχή υπηρεσιών υγείας, η επεξεργασία είναι αναγκαία για σκοπούς προληπτικής ιατρικής, διάγνωσης, παροχής υγειονομικής περίθαλψης ή θεραπείας,
 • Για τον προγραμματισμό της ιατρικής σας επίσκεψης,
 • Για την αποστολή και παράδοση σε εσάς των αποτελεσμάτων των ιατρικών σας εξετάσεων,
 • Για τη συμμόρφωσηή μας με έννομες υποχρεώσεις μας,
 • Για την ασφάλεια φυσικών προσώπων και αγαθών, 
 • Για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων,
 • Για την μεταξύ μας επικοινωνία και τη διαχείριση των αιτημάτων σας, είτε σχετίζονται με ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων, είτε με την ποιότητα της εξυπηρέτησής σας.
 • Κατ’ εξαίρεση γίνεται χρήση των στοιχείων του ιατρικού σας φακέλου, όταν αυτό καθίσταται αναγκαίο για τη θεμελίωση, αναγνώριση, άσκηση ή υπεράσπιση δικαιώματός και νομικών αξιώσεων σε υποθέσεις που αφορούν ιατρική ευθύνη  και εν γένει την παροχή υπηρεσιών υγείας.
 • Για την εξαγωγή στατιστικών δεδομένων, κατόπιν ανωνυμοποίησης των δεδομένων σας.
 • Για σκοπούς επιστημονικής έρευνας και διεξαγωγή κλινικών μελετών ή/και άλλων κλινικών προγραμμάτων, κατόπιν ανωνυμοποίησης των δεδομένων σας ή κατόπιν ρητής σας συγκατάθεσης.
 • Για τη νόμιμη σύναψη συμβάσεων και ώστε  να μπορεί ανταποκρίνεται στις νόμιμες και συμβατικές υποχρεώσεις που αυτές επιβάλουν.
 • Για να μπορούμε να προσλαμβάνουμε προσωπικό ή και να συμβαλλόμαστε και με εξωτερικούς συνεργάτες (λ.χ. ιατρούς, νοσηλευτές κ.ο.κ.).

 

Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων

Ενδέχεται να διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Σε συνεργάτες μας, οι οποίοι ενεργούν για λογαριασμό μας, σύμφωνα με συμβάσεις που έχουμε υπογράψει με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή αναθέτουμε την εκτέλεση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων επεξεργασίας, διασφαλίζοντας ότι η επεξεργασία διενεργείται σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, ότι οι συνεργάτες μας έχουν λάβει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων σας και ότι μπορείτε ελεύθερα και ανεμπόδιστα να ασκήσετε τα δικαιώματα σας.
 • Σε συνεργαζόμενες ασφαλιστικές Εταιρείες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΕΟΧ για την ασφαλιστική σας κάλυψη, μόνο υπό την προϋπόθεση ότι Μας έχετε παράσχει την προηγούμενη συγκατάθεσή σας προς τούτο.
 • Σε δικαστικές και εισαγγελικές αρχές κατά την άσκηση των καθηκόντων τους αυτεπάγγελτα ή μετά από αίτηση τρίτου που επικαλείται έννομο συμφέρον και σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες,
 • Σε άλλα όργανα της Ελληνικής Πολιτείας, που με βάση τις καταστατικές τους διατάξεις έχουν τέτοιο δικαίωμα και αρμοδιότητα.


Διαβιβάσεις σε τρίτες χώρες ή/και διεθνείς οργανισμούς

Τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να διαβιβαστούν εκτός ΕΕ, μόνο εφόσον τηρούνται οι κατάλληλες εγγυήσεις σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία (η εταιρεία ελέγχει εάν η Επιτροπή έχει εκδώσει σχετική απόφαση επάρκειας για την τρίτη χώρα προς την οποία θα γίνει η διαβίβαση ή εάν τηρούνται οι κατάλληλες εγγυήσεις σύμφωνα με τον Κανονισμό για τη διαβίβαση των δεδομένων αυτών).

 

Χρόνος τήρησης Προσωπικών Δεδομένων

Όλα τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε τηρούνται για προκαθορισμένο και περιορισμένο διάστημα ανάλογα το σκοπό επεξεργασίας, με το πέρας του οποίου, τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα διαγράφονται από τις βάσεις δεδομένων μας. Σύμφωνα με τον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας, τα ιατρικά σας δεδομένα θα τηρηθούν για 20 έτη από την τελευταία σας επίσκεψη στην Κεντρική Κλινική.

Σε καμία περίπτωση το χρονικό διάστημα τήρησης δεν μπορεί να είναι μικρότερο από αυτό που επιβάλλει ο νόμος (λ.χ. τήρηση ιατρικού φακέλου, φορολογικά παραστατικά κλπ.) και δε διαγράφονται δεδομένα για όσο χρόνο υπάρχει σύνδεση με τα φυσικά πρόσωπα λ.χ. μέσω συμβατικής σχέσης και για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο δύνανται να εγερθούν οιεσδήποτε νομικές αξιώσεις.

 

Δικαιώματα Υποκειμένων των Δεδομένων

Φροντίζουμε να προστατεύουμε και να σεβόμαστε τα δικαιώματα σας. Συγκεκριμένα, διατηρείτε πάντοτε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 1. Το Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα.
 2. Το Δικαίωμα διόρθωσης των δεδομένων.
 3. Το Δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων («δικαίωμα στη λήθη»).
 4. Το Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων
 5. Το Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων
 6. Το Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων
 7. Το Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας.

Μπορείτε να υποβάλλετε ένα αίτημα πρόσβασης δωρεάν, ωστόσο, ανάλογα με τις προσωπικές πληροφορίες που ζητάτε, ενδέχεται να χρεώσουμε ένα ποσό για να καλύψουμε το κόστος της παροχής των πληροφοριών που διαθέτουμε. Θα σας ενημερώσουμε για το ενδεχόμενο τέτοιων χρεώσεων με τη λήψη του αιτήματος πρόσβασής σας και θα περιμένουμε επιβεβαίωσή σας για τη συνέχιση της διαδικασίας και καταβολή αυτού του ποσού.  

Επιπλέον, σε περίπτωση άσκησης ενός ή περισσοτέρων από τα προαναφερθέντα δικαιώματα διόρθωσης, διαγραφής και περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας, τα σχετικά αιτήματα θα διαβιβάζονται επίσης σε οποιονδήποτε τρίτο αποδέκτη, στον οποίο ενδέχεται να έχουν διαβιβασθεί τα προσωπικά δεδομένα στο πλαίσιο των προαναφερθέντων σκοπών επεξεργασίας.

Για την άσκηση οιουδήποτε εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων σας, μπορείτε ν’ απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στο email: privacy@centralclinic.gr

Σε περίπτωση άσκησης οποιουδήποτε εκ των ανωτέρω αναφερόμενων δικαιωμάτων, η Εταιρεία οφείλει να σας απαντήσει εντός μηνός (1 μήνας) από την παραλαβή και ταυτοποίηση του σχετικού αιτήματος σας. Η εν λόγω προθεσμία δύναται να παραταθεί κατά δύο (2) ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων. Σε αυτή την περίπτωση, η Εταιρεία  θα σας παράσχει σχετική ενημέρωση για την εν λόγω παράταση εντός μηνός (1 μήνας) από την παραλαβή του αιτήματος, καθώς και για τους λόγους της καθυστέρησης.

 

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική προστασία των προσωπικών δεδομένων, τα υποκείμενα μπορούν να απευθύνουν τα αιτήματα και τις ερωτήσεις τους σχετικά με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου μέσω e-mail στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου privacy@centralclinic.gr και στο τηλέφωνο 210-6819236

Σε περίπτωση που δεν είστε ικανοποιημένοι με τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων από την Εταιρεία μας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εθνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – ΑΠΔΠΧ), ως εξής:

 Ιστοσελίδα: www.dpa.gr

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα

Τηλεφωνικό κέντρο: +30 210 6475600

Φαξ: +30 210 6475628

E-mail: contact@dpa.gr

Ωστόσο, θα χαιρόμασταν ιδιαίτερα εάν μας δίνατε την ευκαιρία να επιλύσουμε το ζήτημά σας εσωτερικά, πριν επικοινωνήσετε με την ΑΠΔΠΧ.

Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου δύναται να αναθεωρείται περιστασιακά, σε συμφωνία με τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας. Σε περίπτωση αλλαγής της παρούσας Πολιτικής, θα αναρτάται σχετική ειδοποίηση στην ιστοσελίδα της Εταιρείας μας.