Φροντίζουμε τον άνθρωπο
Φροντίζουμε τον άνθρωπο
Φροντίζουμε τον άνθρωπο
Φροντίζουμε τον άνθρωπο
Φροντίζουμε τον άνθρωπο
Φροντίζουμε τον άνθρωπο

Η Κεντρική Κλινική Αθηνών είναι συμβεβλημένη με το σύνολο των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών που λειτουργούν στη χώρα μας.

Το Τμήμα Ασφαλειών είναι απόλυτα καταρτισμένο να εκδώσει και να συγκεντρώσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αλλά και να διευκολύνει τον ασθενή με κάθε δυνατό τρόπο για την απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών.

Σε περιπτώσεις μη συμβεβλημένων ασφαλιστικών εταιρειών, η έκδοση και συγκέντρωση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών από το αρμόδιο τμήμα διευκολύνει τον ασθενή προκειμένου να αποζημιωθεί από την Ασφαλιστική του Εταιρεία. Έτσι κατορθώνουμε την πρόσβαση στις κορυφαίες ιατρικές υπηρεσίες μας ακόμα πιο προσιτή.