Φροντίζουμε τον άνθρωπο
Φροντίζουμε τον άνθρωπο
Φροντίζουμε τον άνθρωπο
Φροντίζουμε τον άνθρωπο
Φροντίζουμε τον άνθρωπο
Φροντίζουμε τον άνθρωπο
Δοκιμασία Κοπώσεως, Καρδιογράφημα, Καρδιολογική Εξέταση,
Holter Ρυθμού, Holter Πιέσεως, Υπερηχοκαρδιογράφημα ή
Διοισοφάγειο, Υπέρηχο Καρδιάς ή Triplex Καρδιάς,
Δοκιμασία Ανακλήσεως, TILT Test, ECHO Test
210 3674110
Κολονοσκόπηση, Γαστροσκόπηση, 12δακτυλοσκόπηση 210 3674350
Σπινθηρογραφήματα, Χορήγηση Ιωδίου 210 3674107
Ακτινογραφίες (A/A), Αξονικές(CT), Μαγνητικές (MRI),
Μέτρηση Όστικής Πυκνότητας (ΜΟΠ), Μαστογραφίες,
Υπέρηχοι (Εκτός Καρδιάς)
210 3674043
210 3674028
Ραντεβού Εξωτερικών Ιατρείων, Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα (Η.Ε.Γ),
Ηλεκτρομυογράφημα (Η.Μ.Γ)
210 3674042